استقرار مدیریت یکپارچه ریسک
شامل شش مرحله است: شناسایی ریسک، تخمین ریسک، تجزیه و تحلیل ریسک، پیاده‌سازی و نظارت
استقرار کنترل داخلی یکپارچه
مجموعه فرآیندهایی اسـت کـه توسـط اعضـای هیئت‌مدیره، سطوح مختلف مدیریت اجرایـی و سایر کارکنان بانک و همچنین نهادهای حاکمیتی ناظر بر عملیات بانک که به منظور کسب اطمینان معقول و نسبی از تحقق اهداف: اثربخشی و کارایی عملیات، قابلیت اعتماد گزارشگری مالی و رعایت قوانین و مقررات موضوعه
استقرار سیستم تطبیق یکپارچه
کنترل، نظارت و مطابقت عملکرد سازمان با قوانین، مقررات و بخشنامه‌های درون سازمانی و برون‌سازمانی، به نحوی که یک نظام کامل اعتبار بخشی و اطمینان دهی به گزارش‌ها و اجرای آزمون کنترل‌های داخلی در بانک‌ها است
استقرار ساختارهای گزارشگری یکپارچه
پذیرش گزارشگری یکپارچه به عنوان هنجار گزارشگری بانک‌ها تا به سازمان‌ها، سرمایه‌‌گذاران آن‌ها و سایر ذینفعان از طریق امکان‌پذیر ساختن تصمیم‌گیری آگاهانه که به تخصیص مؤثر سرمایه و ایجاد و حفظ ارزش منجر می‌‌شود، بهره برساند. گزارشگری یکپارچه، با تشویق شیوه تفکر متفاوت، در جهت پیشرفت اقتصاد جهانی پایدارتر مشارکت می‌‌کند.
سیستم‌های BI
هوش تجاری مجموعه‌ای از مهارت‌ها، فناوری‌ها و سیستم‌های كاربردی است كه برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، تحلیل و ایجاد دسترسی كارآمد به انبار‌های داده جهت كمك به سازمان‌ها برای تصمیم‌گیری صحیح مورداستفاده قرار می‌گیرد. تحلیل داده‌ها شامل طبقه‌بندی، خوشه‌بندی، آنالیزهای آماری، پیش‌بینی‌های ریاضی، تحلیل‌های هوشمند مبتنی بر شبكه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیك می‌باشد. هوش تجاری شما را برای تصمیم‌گیری در همه عوامل مؤثر بر سازمان یا شرکت‌ توانمند می‌سازد.
طراحی و توسعه سیستم‌های تحلیل داده
طراحی و توسعه سیستم‌های تحلیل داده (Data Science) به صورت کاملا ویژه سازی شده
طراحی و توسعه سیستم‌های بازاریابی تحلیلی